Shylina 萱萱
 
 萱香芳疗创办人,引进美国PIA、欧盟OAA等专业芳疗机构之专业芳疗师认证课程
 
英国IFA芳疗师/澳洲芳疗师/国际催眠师/中国国家二级心理咨询师/中国国家二级营养师
 
台湾中华整体美容自然疗法协会专业排酸讲师